top of page

KLUBBHÅNDBOK FOR Moss CK

Klubbinformasjon

Klubbnavn: Moss Cykle klubb

Stiftet: 11.02.1997

Idretter: Terrengsykkel, Landeveisykkel, Tandemsykkel

Postadr: Postboks 580 Høyden, 1521 MOSS

E-Post: admin@mosscykleklubb.com

E-Post leder: ledermck@gamil.com

Bankforbindelse: Sparebanken

Konto: 1080.32.93231

Organisasjonsnummer: 993 533 823

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Tilknyttet: NCF Norges Cykle forbund

Innledning

Klubbhåndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.


I klubbhåndboka skal man finne svar på viktige spørsmål og hva som gjelder internt i klubben. Den skal benyttes for å forstå- og kommunisere hva som er viktig for vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi ønsker å oppnå, hva vi tilbyr og hvordan vi gjør ting.
 

Klubbhåndboken skal sikre kontinuitet i det som besluttes og gjøres og forenkle arbeidet for nye styrer.
 

Klubbhåndboka er utarbeidet av styret, med innspill fra komiteer, utøvere, trenere og foreldre. 

Klubbens historie
Klubben ble opprinnelig stiftet som Moss MTB. I starten var det noen få aktive på terreng som startet det hele. Klubben på den tiden hadde ryttere i norgestoppen. Klubben utviklet seg, det kom nye ryttere til og man samlet alle sykkelkreftene i Moss. Det ble da naturlig å endre navnet til Moss Cykle klubb.  Vi har i alle år jobbet for å fremme idretten på sykkel, uavhengig om du er i skog og mark eller på landeveien.

Verdier

Moss Cykle klubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett. Moss CK samler sykkelinteresserte i alle aldre som vil drive sykkelsport. Ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende. Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Moss Cykle klubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. 


Moss Cykle klubb sine verdier: 
Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

 • å drive ren idrett

 

Virksomhetsidé

Moss Cykle Klubb skal være et samlingspunkt for alle sykkelinteresserte i Moss og omland, og arbeide for sykkelsportens fremme. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 

 • Skape glede i idretten

 • Gjøre idretten inkluderende

 • Ta vare på mangfold og allsidighet


Visjonen, verdiene og virksomhetsidéen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte,
trenere og støtteapparat. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen,
hvordan vi skal fremstå, hva vi skal jobbe med og ha søkelys på av oppgaver.

Hovedmål

Vår hovedmålsetning er derfor å arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive aktiv idrett innen sykkel. Gjennom aktiv idrett fremmes vennskap og et godt miljø for alle medlemmer, og det skapes forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk.


For å sikre rekruttering og å beholde utøverne lengst mulig ser vi det som viktig at vi
som klubb også tilrettelegger for videreutvikling av den enkelte, i tillegg til et bredt tilbud av aktiviteter.

Organisasjon Moss Cykle Klubb

Her følger en hierarkisk oversikt over Moss Cykle Klubb, samt undergruppene.

Årsmøte / Styret / Kontrollutvalg  / Sportslig leder

Grupper: Terreng / Landevei / Barn & Unge / Kråketråkken komite

Gruppe nivå Terreng / Gruppe 1 / DNB

Gruppe nivå Landevei / Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.


Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og Facebook side.
Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som kommer frem av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.


Styret konstituerer seg selv, bortsett fra leder og nestleder. Medlemsansvar (medlemsliste og kontingenter) er delegert til ansvarlig medlem utenfor styret. Det velges medlemmer til styret i hht klubbens organisasjonsplan, men styret står fritt til å omfordele roller etter behov. Medlemsansvar (medlemsliste og kontingenter) og sportslig leder er delegert medlem utenfor styret.

 

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring

 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon

 • Representere idrettslaget utad

 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap

 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt

 • Stå for idrettslagets daglige ledelse

 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle tillitsverv

 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité

 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring

 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører

 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

 • Oppdatering av klubbhåndboka

 • Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene

Leder

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben

 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger

 • Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

 • Idrettsregistreringen (deles med kasserer)

 

Nestleder

 • Er stedfortreder for lederen

 • Ansvarlig for politiattestordningen (eller utføres av sekretær)

 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer

 • Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter (eller utføres av sekretær)

 • Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering (eller utføres av sekretær)

 • Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer (leder og sekretær)

 • Sponsoransvarlig

 • Søknader om tilskudd / Sammen med styret

 • Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte / Sammen med styret

Økonomi ansvarlig

 • Ansvarlig for regnskap og økonomi

 • Redegjøre status for økonomi på hvert styremøte. Dette inkluderer presentasjon av inntekter og kostnader oppstilt i henhold til samme kontoplan som i budsjettet.

 • Sammen med styret fremlegge budsjetter og regnskap til årsmøte

 • Rapportere regnskap og tall til Idrettsforbundet og samordnet registrering.

Sekretær:

 • Føre protokoll over styremøter

 • Politiattester

 • Arkivering og klubbens dokumenter

Medlemsansvarlig:

 • Føre medlemsliste

 • Følge opp innbetaling av kontingenter

 • Bidra til rapportering til Idrettsforbundet og samordnet registrering

Sportslig leder:

 • Kontaktleddet mellom syret og de ulike sportsgruppene

 • Kommunikasjonsansvarlig ved ulykker etc

 • Sørge for at alle grupper har utnevnte trenere/kapteiner

 • Kompetansetilbud for trenere

Arrangementsansvarlig:

 • Tilrettelegging av sykkelrelaterte arrangementer (f.eks. felles turer, klubbritt, sykkelfaglige samlinger, etc.)

 • Planlegge og tilrettelegge sosiale arrangementer 

 • Deltagelse i kråketråkk komite

Ansvarlig for klubbens nettside og sosiale medier:

 • Hovedansvar for at klubbens nettsider er oppdatert

 • Ansvar for nettbutikken (koordinere med materialforvalter)

 • Sikre at klubben fremstår med et helthetlig inntrykk på klubbens hjemmesider og sosiale medier

 • Påse at det er god integrasjon mellom hjemmesider og sosiale medier

Materialforvalter:

 • Oversikt over lagerbeholdning av varer for salg

 • Oversikt over klubbens materiell og tilstanden til dette

 • Nøkler - og oversikt over nøkler til lagercontainer

Styrets arbeid

Moss Cykle Klubb avholder styremøter én gang pr måned fra januar til juni, og fra
August til og med November. Møtene avholdes annenhver gang med representanter fra
undergruppene til stede. Alle styremøter avholdes i møtelokaler til Moss Cykle Klubb eller via digital plattform.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot
vedkommende egen stemme. Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.


Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig
inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om
inhabilitet, se lovnorm § 9.

Utvalg/komiteer
Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov.
Det gjelder valgkomité og kontrollutvalg, se paragraf 19. For de styreoppnevnte utvalgene vil ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. 

Klubbens lov
Moss Cykle Klubb har en egen lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag. Lov normen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lov normen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Medlemskap
For å bli medlem i Moss Cykle Klubb og/eller en av undergruppene, må du melde deg inn via
https://minidrett.nif.no/ Her logger man seg inn med tidligere mottatt passord eller
oppretter ny bruker. Fødselsnummer kreves.


Se for øvrig klubbens hjemmeside dersom du har spørsmål om medlemskap. Kan også kontakte oss pr. epost.


Alle medlemmer har dermed en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne
personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som
medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og
kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling,
dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og
interessante for deg.


Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen
klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet
regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan
heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun
innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.
Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En
utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før
den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to
års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets
side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med
idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Medlemskontingent
Oppdaterte opplysninger om medlemskontingenten som er vedtatt på siste årsmøte
finnes på klubbens hjemmeside https://www.mosscykleklubb.com/ under fanen ‘OmOss’.
Medlemskontingenten er fastsatt av årsmøtet og betales forskuddsvis. Det er ikke et
felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt
familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse,
siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet – se mere informasjon
under punktet ‘Medlemskap’.


Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan
være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller 
13 egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter
trenger ikke årsmøtevedtak.

Startkontingenter – deltakeravgifter
Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest
slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse. 

Klubbens aktivitetstilbud
Moss Cykle Klubb har 3 undergrupper. Detaljert informasjon om gruppenes aktiviteter,
treningstider, treningsprogrammer osv finnes på klubbens hjemmeside.

 • Terreng

 • Landevei

 • Tandem / Para

Barne- og ungdomsidrett
Moss Cykle klubb har som hovedmål å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

 

Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens
barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp
slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser

 • barna har det trygt

 • barna har venner og trives

 • barna opplever mestring

 • barna får påvirke egen aktivitet

 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil

 • å legge til rette både for de som vil konkurrere, og de som ikke ønsker å konkurrere

 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet

 • at ungdom får bidra med det de kan

 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg

 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Funksjonshemmede / Tandem / Para
Alle har rett til treningstilbud i Moss Cykle Klubb. Det er ikke lagt opp til et program
tilpassede funksjonshemmede pr i dag da behovet ikke har vært der. Våre tandemer inngår i ordinær trening dersom vi har piloter tilgjengelig. Ønsker du å prøve deg på en tandemsykkel, så ta kontakt med oss.

Aktivitetsplan/terminliste/arrangementer
Moss Cykle Klubb skal utarbeide aktivitetsbeskrivelser for alle grupper. Les mer om dette under Sport på våre websider.

Reise i regi klubben
På alle reiser i regi av Moss Cykle Klubb (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal
det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til
hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være
med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og
det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen.
Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen
innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. Vanligvis må det innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av klubben.

Til deg som er utøver i Moss Cykle Klubb

 

Utøverne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap

 • dugnad

 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

Utøvere i klubben skal:

 • Respektere hverandre

 • Vise lojalitet mot klubb og trenere

 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre

 • Følge klubbens regler

 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere

 • Ta ansvar for godt samhold

 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til

 • Vise engasjement

 • Være stolt av sin egen innsats

 • Anerkjenne andre sin innsats

 • Ta ansvar for miljø og trivsel

 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

Foreldre bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap

 • forsikringer

 • politiattest

 • dugnad

 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Til deg som er foreldre i klubben:

 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler•    

 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du

 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine

 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

 • Lær barna å tåle både medgang og motgang

 • Motiver barna til å være positive på trening

 • Vis god sportsånd og respekt for andre

 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.
 

Lenke:
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media 

 

Trenerrollen i Moss Cykle Klubb
Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben.


Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap

 • lisens og forsikringer

 • politiattest

 • kompetansetilbud for trenere

 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning og kurs …)

 • kompetansetilbud for trenere

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag.
Trenerne rapporterer til sportsligleder og/eller styre. 

Oppgaver

 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan

 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan

 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere

 • Møte i god tid til trening og konkurranser

 • Ha dialog og samarbeid med foreldre

 • Lede laget/gruppen/utøverne under ritt

 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben

 • Følge gjeldende regelverk

 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund

 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere og trenere

 • Se til at både egen og utøvernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer

 • Være oppdatert på informasjon fra styret

 • Representere klubben på en god måte

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • En målrettet plan•    

 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter

 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser

 • Effektiv organisering

 • Saklig og presis informasjon

 • Kreative løsninger

 • Fleksibilitet ved problemløsning

 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

 

Lenke:  Standardkontrakt for trenere http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/arbeidsavtale.aspx

Årshjul

Årshjulet for Moss Cykle Klubb finner du på på Moss Cykle Klubb sine websider – i tillegg til månedlige mål, skal medlemsregisteret holdes kontinuerlig oppdatert, oppfølging av politiattester for alle ansatte og frivillige som er tilknyttet idrettslaget, samt søknad til støtte for oppstart og

videreutvikling for idrettsskoler for barn og ungdom.


Kurs og utdanning

Klubben gir gjennom de ulike særidrettene tilbud om kurs/utdanning.  Moss Cykle Klubb har i sin

klubbutvikling vedtatt at det er ønskelig at trenere gjennomgår kurs/utdanning, og derved øker sin kompetanse. Klubben er opptatt av at økt kunnskap gir større idrettsglede. Moss Cykle Klubb vil bidra til økt kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.


Medlemshåndtering

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter. KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.


Dugnad og frivillig arbeid

Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Moss Cykle Klubb og er helt avgjørende for at vi skal

kunne gi medlemmene et fullverdig aktivitetstilbud. Ha i bakhodet at dugnad gir fellesskap, og det er viktig at dette arbeidet oppfattes som frivillig, sosialt og moro. Dugnadsarbeid kommer medlemmene til gode og bidrar til å holde avgiftene nede.


Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Klubbens antidopingarbeid

Moss Cykle Klubb og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Vi tar

aktiv avstand fra all bruk av dopingmidler. 

Kommunikasjon

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside. I tillegg benytter undergruppene seg av gjeldende sosiale medier, som Facebook, Dropbox o.s.v. Detaljer tilknyttet de forskjellige idrettsgrener finnes på de respektive undergruppers webside.

Arbeidsgiveransvar

Moss CK har ingen ansatte, men skulle dette endre seg, er det styret som har arbeidsgiveransvar. Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med
klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens

lokaler og anlegg. 


Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte. Klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen. Klubben har en forsvarlig økonomistyring. Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til regnskapsføreren/kassereren.

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.

 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.

 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.

 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.

 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.

 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.

 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.


Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges

Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for

dem som er over 13 år. Moss Cykle Klubb er forsikret via If, som har avtale med NIF og dermed tilbyr forsikring tilpasset våre behov. Alle ryttere som kjøper lisens, dekkes av underliggende forsikring fra forbundet.

Vi har i tillegg pålagt underslagsforsikring i tillegg til den generelle klubbforsikring, samt

forsikring av anlegg.

Anlegg og utstyr

 • Moss CK leier lager hos OK minilager Årevoll.

 • Det finnes tre personer i styret som har tilgang til lageret

 • Vi har barnesykler for landevei og terreng

 • Utstyr som klær, skilt, kiosk artikler, flasker, klubbtøy etc

Utmerkelser og æresbevisninger

Moss Cykle Klubb har pr i dag ingen tradisjon eller komite for tildeling av æresmedlemsskap. Det gjøres årlig en vurdering og eventuell nominasjon for tildeling av påskjønnelser. Det er styret som utnevner og utdeling skjer på Årsfest, eventuelt Årsmøte.

bottom of page